• baner1.jpg
 • baner6.jpg
 • baner3.jpg
 • baner4.jpg
 • baner5.jpg
 • baner2.jpg

Świadczenia rodzinne

 1. Akty Prawne

  - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U Nr z 2015r. poz 2284)
  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r. poz 1238)
  - Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciaży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r. poz 1860)
  - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażajacą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w  czasie porodu (Dz. U. z 2016r. poz. 2234)

 2. Kryteria dochodowe

  - Kryterium dochodowe – 674,00
  - Kryterium dochodowe jeżeli członek rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 764,00
  - Kryterium dochodowe do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 1922,00 netto na osobę


 • Okresy zasiłkowe

  ● Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy trwający 12 miesięcy, od 1 listopada do
     31 października następnego roku kalendarzowego
  ● Wymagane dokumenty

  Wniosek o zasiłek rodzinny:
  ● akty urodzenia dzieci,
  ● dowód osobisty wnioskodawcy,
  ● zaświadczenia z Urzędu skarbowego o dochodzie każdego pełnoletniego członka rodziny
  ● orzeczenie o niepełnosprawności,
  ● nakaz płatniczy
  ● zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

  Wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego:
  ● Dodatek z tytułu urodzenia
      - zaświadczenie od lekarza, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską w czasie ciąży od 10 tyg.
  ● Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
      - zaświadczenie od pracodawcy ,o udzielonym urlopie wychowawczym
      - zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
  ● Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
      - akt zupełny urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub
      - akt zgonu rodzica, gdy jeden z rodziców dziecka nie żyje
  ● Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
      - orzeczenie o niepełnosprawności
  ● Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
      - zaświadczenie dziecka ze szkoły ponadgimnazjalnej

  Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka:
  - akt urodzenia dziecka
  - dowód osobisty wnioskodawcy
  - zaświadczenie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską w czasie ciąży od 10 tyg ciąży
  - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o dochodzie za 2015r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny
  - zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (załącznik do wniosku)
  - nakza płatniczy za 2015r. w przypadku rolników

  Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny:

  - dowód osobisty wnioskodawcy,

  - orzeczenie o niepełnosprawności,

  - oświadczenie wnioskodawcy, że:

  „Nie pobieram dodatku pielęgnacyjnego ani zasiłku pielęgnacyjnego z innego źródła.

  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  - Decyzja o przyznaniu renty bądź emerytury

  - akt urodzenia (w przypadku dziecka)


  Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne:
  ● dowód osobisty wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki,
  ● orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu pierwszej grupy inwalidów lub
     orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  ● akt zgonu małżonka , w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest wdową / wdowcem,
  ● oświadczenie wnioskodawcy ,że: „Nie jestem zatrudniony, nie mam renty, emerytury ani innych świadczeń.
     Sprawuję opiekę nad matką / ojcem / dzieckiem. Ubezpieczenie zdrowotne mam przy małżonku lub Proszę
     o objecie mnie ubezpieczeniem zdrowotnym (w przypadku osoby samotnej ).

  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  ● udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe, świadectwa pracy, kapitał początkowy itp.

  Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy:

  1) dowód osobisty wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki,

  2) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu pierwszej grupy inwalidów lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  3) akt zgonu małżonka, w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest wdową/wdowcem,

  4) oświadczenie wnioskodawcy, że: „Nie jestem zatrudniony, nie mam renty, emerytury ani innych świadczeń. Sprawuje opiekę nad matką / ojcem / dzieckiem. Ubezpieczenie zdrowotne mam przy małżonku lub Proszę o objecie mnie ubezpieczeniem zdrowotnym ( w przypadku osoby samotnej).
  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia."

  5) kartę bezrobotnego, zaświadczenie z PUP w jakich okresach osoba wnioskująca była zarejestrowana jako bezrobotna, świadectwo pracy oraz inne dokumenty poświadczające fakt rezygnacji z zatrudnienia

  6) udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe, ,, kapitał początkowy" osoby ubiegającej się,

  7) oświadczenia o dochodzie za 2014r wszystkich pełnoletnich członków rodziny

  8) oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r wszystkich pełnoletnich członków rodziny

  9) inne dokumenty, jeśli są wymagane.

 • Świadczenia

  1) Zasiłek rodzinny

  Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
  ● rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
  ● opiekunowi faktycznemu dziecka
  ● osobie uczącej się.

  Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko
  ● 18 roku życia lub
  ● nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  ● 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
     o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  ● Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż
     do ukończenia 24 roku życia.

  2) Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu

  ● urodzenia dziecka,
  ● opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  ● samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
     ustawowego okresu jego pobierania,
  ● samotnego wychowania dziecka (wdowy/wdowcy, ojciec nieznany)
  ● kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  ● rozpoczęcia roku szkolnego,
  ● podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  ● wielodzietności

  3) Świadczenia opiekuńcze

  ● zasiłek pielęgnacyjny
  ● świadczenia pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - becikowe

 

 1. dowód osobisty wnioskodawcy,

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 3. zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej co najmniej od 10 tygodnia ciąży,

 4. oświadczenie o dochodzie za 2015 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny (załącznik do wniosku),

 5. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku wszystkich pełnoletnich członków rodziny (załącznik do wniosku),

 6. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2015 roku (załącznik do wniosku),

 7. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2015 roku (załącznik do wniosku),

 8. nakaz płatniczy za 2015 rok w przypadku rolników.


 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www