• baner5.jpg
 • baner1.jpg
 • baner3.jpg
 • baner4.jpg
 • baner6.jpg
 • baner2.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu EFS

Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie:
1.Kursów zawodowych,
2. Warsztatów terapeutycznych z doradcą zawodowym, radcą prawnym i psychologiem,
3. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym,
4. Integracyjnej wycieczki do Torunia - działanie o charakterze środowiskowym.

Numer ogłoszenia: 44925 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 1.Kursów zawodowych, 2. Warsztatów terapeutycznych z doradcą zawodowym, radcą prawnym i psychologiem, 3. Integracyjnego wyjazdu do kina - działanie o charakterze środowiskowym, 4. Integracyjnej wycieczki do Torunia - działanie o charakterze środowiskowym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
I) Kursy zawodowe Kursy zawodowe teoretyczne i praktyczne dla 40 beneficjentów
a) Kurs magazynier z obsługą kasy fiskalnej, wózka jezdniowego i fakturowaniem - 16 osób (110 godz. dla każdej osoby)
b) Kurs opiekun osób starszych - 5 osób ( 100 godz. dla każdej osoby)
c) Kurs obsługi wózków jezdniowych - 4 osoby (67 godz. dla każdej osoby)
d) Kurs florystka z obsługą kasy fiskalnej - 5 osób (70 godz. dla każdej osoby)
e) Kurs stylizacji paznokci i przedłużanie metodą akrylową, żelową oraz manicure hybrydowy z obsługą kasy fiskalnej - 3 osoby (50 godzin dla każdej osoby)
f) Kurs pracownika finansowo-kadrowego z obsługą sekretariatu - 1 osoba (80 godzin)
g) Kurs spawania metodą Mig, Mag i Tig - 4 osoby ( 256 godzin dla każdej osoby)
h) Kurs kucharz małej gastronomii - 2 osoby (160 godzin dla każdej osoby)
i) Kurs komputerowy z obsługą internetu- 40 osób (30 godz. dla każdej osoby)

1. Wykonanie badań lekarskich dla 40 beneficjentów w celu określenia zdolności do udziału w danym kursie zawodowym

2. Okres trwania kursów: w okresie maj i czerwiec 2014 r.

3. Kursy zawodowe odbywać się mają od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia.

4. Kursy odbywać się mają w czasie między godziną 8.00 a, 18.00

5. Kursy odbywać się mają w Koronowie lub w innej miejscowości oddalonej od Koronowa nie dalej niż 60 km

6. Dowiezienie przez wykonawcę uczestników z ich miejscowości zamieszkania do miejsca odbywania kursów i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania po zakończeniu szkoleń wraz zapewnieniem ubezpieczenia w czasie podróży na następującej trasie: Koronowo, Lucim, Mąkowarsko, Dziedzinek, Buszkowo, Więzowno, Łąsko Wielkie, Stopka, Okole, Bytkowice, Wtelno, Tryszczyn, Gościeradz, Stary Jasiniec, Glinki.

7. Zapewnienie cateringu podczas trwania kursów złożonego z:
1) ciepłego posiłku w postaci - obiad jednodaniowy (ziemniaki lub frytki, surówka, mięso lub ryba)
2) baru kawowego - kawa, herbata, ciasto świeże
3) zimnych napojów (woda mineralna gazowana i niegazowana)

8. zapewnienie materiałów odpowiadających tematyce kursów

9. ewaluacja projektu:
1) ankiety (początkowa i końcowa)
2) listy obecności
3) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych
4) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku
5) dzienniki zajęć
6) program zajęć wraz z materiałami szkoleniowymi
7) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych
8) wskaźniki pomiaru celu i osiągnięte produkty
9) raport ewaluacyjny
10) zdjęcia
11) ubezpieczenie uczestników podczas odbywania kursów

II) Warsztaty terapeutyczne

1. Warsztaty terapeutyczne z doradcą zawodowym, radcą prawnym i psychologiem dla 40 beneficjentów. Podział beneficjentów na trzy grupy ( dwie gr.13 osobowe i jedna grupa 14 osobowa)
1) doradca zawodowy - w miesiącach marzec, kwiecień i lipiec 2014 r. - w miesiącach marzec i kwiecień 2014 r. 3 spotkania po 4 godziny w każdym miesiącu dla każdej grupy - w miesiącu lipcu 2014 r. 2 spotkania po 4 godziny dla każdej grupy w zakresie tematycznym: Rozwijanie świadomości uczestników - wad i zalet. Poznanie siebie i swoich zasobów. Auto test -zainteresowania i preferencje zawodowe. Określenie celów na przyszłość. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Poznawanie przekazów werbalnych i niewerbalnych. Jak umiejętnie mówić NIE. Ćwiczenie komunikatów typu JA. Poznanie metod pokonywania stresu. Wymiana pozytywnych informacji zwrotnych. Rozpoznawanie rynku pracy. Określanie swoich możliwości. Poznanie zasad właściwego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
2) radca prawny - w miesiącach marzec, kwiecień i lipiec 2014 r. - w miesiącach marzec i kwiecień 2014 r.3 spotkania po 4 godziny każdym miesiącu dla każdej grupy - w miesiącu lipcu 2014 r. 2 spotkania po 4 godziny dla każdej grupy w zakresie tematycznym: Podstawy prawa pracy (Umowy o prace. Czas pracy. Zwolnienia lekarskie. Ochrona poszczególnych grup pracowników. Urlopy pracownicze. Wykonywanie pracy na innych podstawach niż umowa o pracę. Wynagrodzenie i koszty pracy), prawa rodzinnego i opiekuńczego (Normy osobiste i majątkowe, stosunki wynikające w rodzinach: między małżonkami, rodzicami a dziećmi, krewnymi oraz sprawami dotyczącymi przysposobienia, opieki czy kurateli). Zasady prawa rodzinnego: (Zasada dobra dziecka oraz zasada dobra rodziny, zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo, zasada równouprawnienia i zasada równego traktowania). Instytucje wspierające. Świadczenia rodzinne - pomoc społeczna.
3) psycholog - w miesiącach marzec, kwiecień 2014 r. 4 spotkania po 4 godziny w każdym miesiącu dla każdej grupy trening umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tematycznym: nauka umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, mocne i słabe strony, stres - radzenie sobie ze stresem i jego skutkami, wzmocnienie poczucia własnej wartości, podniesienie kompetencji społecznych, samooceny i wiary we własne siły, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zwiększenie umiejętności pracy w grupie, wypracowanie motywacji do zmiany, weryfikacja wiedzy nt. stereotypów dotyczących roli kobiety w życiu społecznym i rodzinnym, rozwijanie sieci wsparcia społecznego. Warsztaty terapeutyczne dla 40 beneficjentów 1.Podział beneficjentów na trzy grupy (dwie gr.13 osobowe i jedna grupa 14 osobowa)

2. Warsztaty odbywać się mają w od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia.

3. Okres odbywania zajęć: marzec, kwiecień i lipiec 2014r.

4. Warsztaty mają być prowadzone przez specjalistów posiadających udokumentowane wykształcenie w zakresie tematycznym prowadzonych zajęć

5. Warsztaty odbywać się mają między godziną 8.00 a 18.00

6. Warsztaty odbywać się mają w Koronowie lub w innej miejscowości oddalonej od Koronowa nie dalej niż 60 km

7. Dowiezienie przez Wykonawcę uczestników z ich miejscowości zamieszkania do miejsca odbywania warsztatów i odwiezienie do miejscowości ich zamieszkania po zakończeniu warsztatów wraz zapewnieniem ubezpieczenia w czasie podróży na następującej trasie: Koronowo, Lucim, Mąkowarsko, Dziedzinek, Buszkowo, Więzowno, Łąsko Wielkie, Stopka, Okole, Bytkowice, Wtelno, Tryszczyn, Gościeradz, Stary Jasiniec, Glinki.

8. Zapewnienie cateringu podczas trwania warsztatów złożonego z:
1) ciepłego posiłku w postaci - obiad jednodaniowy (ziemniaki lub frytki, surówka, mięso lub ryba)
2) baru kawowego - kawa, herbata, ciasto świeże
3) zimnych napojów (woda mineralna gazowana i niegazowana)

9.Zapewnienie materiałów odpowiadających tematyce warsztatów terapeutycznych

10.Ewaluacja projektu:
1) ankiety (początkowa i końcowa)
2) listy obecności
3) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych
4) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku
5) dzienniki zajęć
6) program zajęć wraz z materiałami szkoleniowymi
7) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia warsztatów terapeutycznych
8) wskaźniki pomiaru celu i osiągnięte produkty
9) raport ewaluacyjny
10) zdjęcia
11) ubezpieczenie uczestników podczas odbywania warsztatów terapeutycznych

III) Integracyjny wyjazd do kina - działanie o charakterze środowiskowym.

1. Zorganizowanie dla 40 uczestników projektu + 2 opiekunów wyjazdu do kina w ramach którego zapewnione będzie: a) przejazd b) bilety na seans filmowy c) obiad d) ubezpieczenie uczestników na czas przejazdu i pobytu na seansie e) termin wyjazdu: kwiecień 2014 r.

IV) Integracyjna wycieczka do Torunia - działanie o charakterze środowiskowym.

1. Zorganizowanie dla 40 uczestników projektu + 2 opiekunów jednodniowej wycieczki do Torunia w ramach której zapewnione będzie:
a) przejazd
b) bilety wstępu na: seans do planetarium i rejs statkiem po Wiśle
c) zwiedzanie miasta z przewodnikiem
d) obiad, kawa, herbata, lody
e) ubezpieczenie uczestników na czas przejazdu i pobytu na wycieczce
f) termin wyjazdu: lipiec 2014 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.51.00.00-2, 92.00.00.00-1, 92.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu weryfikacji warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub czynności Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu tego warunku - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 usługi (potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie), których przedmiotem było/jest organizowanie kursów zawodowych i warsztatów terapeutycznych z podaniem ich zakresu, wartości, przedmiotu, podmiotów na rzecz których usługi były świadczone oraz załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługi te były lub są świadczone należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania szkoleń będących przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wystąpi możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikająca z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

SIWZ do pobrania: BIP

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www