• baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg
Zamówienia

Zamówienie nr OA.251.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Nazwa zamówienia:
1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo
2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni
CPV 55 32 10 00-6, CPV 55 52 31 00-3, 55 52 00 00-1, 55 32 00 00-9


DATA: 20.12.2019 r.
ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie
Dariusz Karwat

 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2020 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie - Zarządzenie Burmistrza Koronowa wraz z załacznikami


Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
  3. na stronie internetowej Gminy Koronowo,
  4. na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Koronowo.
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie Burmistrza nr OR-S.0050.165.2019

 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Więcej…
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Nazwa zamówienia:


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi przez specjalistę psychologa oraz dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami autystycznymi oraz zaburzeniami funkcji organizmu przez psychologa, pedagoga, logopedę i fizjoterapeutę na terenie miasta i gminy Koronowo.

CPV 85 00 00 00-9,
CPV 85 31 12 00-4,
CPV 85 31 21 20-6,
CPV 85 31 13 00-5.


DATA: 01.04.2019 r.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Koronowie

Dariusz Karwat

Szczegóły:

 
Strona 1 z 3

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www