• baner6.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner5.jpg
  • baner1.jpg

Nadzieja na lepsze jutro - informacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie realizuje V edycję projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do 50 bezrobotnych beneficjentów tut. Ośrodka korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym przez realizację działań uwzględnionych w kontraktach socjalnych i umowach realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

I. KONTRAKTY SOCJALNE:

1. Kursy zawodowe: w okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2012 r. - 31 osób


1. Kurs magazyniera z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem i wózkami widłowymi.(20 os.)- 110h dla każdego uczestnika.

2. Opiekunka osób starszych (4 os.) - 80h;

3. Kurs obsługi wózków (2 os.) - 67h dla każdego uczestnika;

4. Kurs stylizacji paznokci i przedłużania metodą akrylową (1os.) - 40h;

5. Kurs Florystka (1 os.) - 70h;

6. Kurs: Pracownik finansowo-kadrowy z obsługą sekretariatu (1 os.) - 80h

7. Kurs spawania metodą Mig i Mag (1 os.) - 216h;

8.Kurs obsługi koparko-ładowarki (1os.) - 176h;

9.Kurs komputerowy (31 os.) - 30h.


2. Warsztaty terapeutyczne: w okresie czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r.- 40 osób


1. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów:


doradca zawodowy – w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz dla każdej grupy w zakresie tematycznym: korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, scenki symulacyjne.

pedagog - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz dla każdej grupy w zakresie tematycznym: Poznajmy się. Zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne po roku 1989. Potrzeba rozwoju i edukacji. Gospodarowanie budżetem domowym. Uzależnienia.

psycholog - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz dla każdej grupy trening umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tematycznym: umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, zajęcia dotyczące budowania celów życiowych.

radca prawny - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz. dla każdej grupy w zakresie tematycznym: podstawy prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podstawy prawa pracy. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika.

wizażysta - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz. dla każdej grupy w zakresie tematycznym: Wizerunek zewnętrzny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i pracy. Zasady higieny, doboru stroju i makijażu do okoliczności.

pielęgniarkę - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz każdej grupy w zakresie tematycznym: Kurs pierwszej pomocy, zasady zdrowego stylu życia.


Przeprowadzenie raz w miesiącu przez 1 godz dla każdej grupy indywidualnego doradztwa z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym.

3. Wsparcie asystenta rodziny: w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2012 r.  - 8 rodzin
.


Objęcie wsparciem przez asystenta rodziny 8 rodzin w miejscu zamieszkania w zakresie poprawy sytuacji rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


Wsparcie asystenta rodziny odbywać się będzie w czasie uzależnionym od indywidualnych potrzeb rodzin.


4. Sfinansowanie podwyższenia wykształcenia: w okresie wrzesień, październik, listopad 2012 r., co drugi tydzień sobota i niedziela – 1 osoba


5. Integracyjny wyjazd do kina - działanie o charakterze środowiskowym: termin wyjazdu: wrzesień 2012 r. - 40 osób


6. Integracyjna wycieczka do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym: termin wyjazdu: sierpień 2012 r. - 40 osób

II. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ:

1. Klub Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej: 4 godziny przez 20 tygodni w okresie: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2012r. Raz w miesiącu spotkanie dla 10 beneficjentów PAL wraz z otoczeniem ( 3 osoby z otoczenia każdego beneficjenta) – 10 osób


1. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów:

pedagoga - w zakresie tematycznym: Poznajmy się. Zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne po roku 1989. Potrzeba rozwoju i edukacji. Gospodarowanie budżetem domowym. Uzależnienia.
psychologa - trening umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tematycznym: umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, zajęcia dotyczące budowania celów życiowych.

wizażystę - w zakresie tematycznym: Wizerunek zewnętrzny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i pracy. Zasady higieny, doboru stroju i makijażu do okoliczności.

pielęgniarkę - w zakresie tematycznym: Kurs pierwszej pomocy, zasady zdrowego stylu życia.
doradcę zawodowego - w zakresie tematycznym: korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, scenki symulacyjne.


Przeprowadzenie w ramach PAL dla 2 osób przez psychologa terapii psychospołecznej w zakresie terapii wspierających rozwój psychospołeczny człowieka, podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie zachowań dysfunkcyjnych uczestników projektu w ilości 15 godzin.


2 .Integracyjny festyn rodzinny - działanie o charakterze środowiskowym – termin festynu sierpień 2012 r. 10 osób + otoczenie.


Zorganizowanie integracyjnego festynu rodzinnego dla 100 os w miejscowości Glinki.


3. Integracyjny wyjazd do kina - działanie o charakterze środowiskowym - termin wyjazdu: wrzesień 2012 r. - 10 osób + otoczenie (3 osoby z otoczenia każdego beneficjenta PAL).


4. Integracyjna wycieczka do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym - termin wyjazdu: sierpień 2012 r - 10 osób + otoczenie (3 osoby z otoczenia każdego beneficjenta PAL).


W miesiącach: sierpień i listopad 2012 r. beneficjenci projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.

Na zakończenie realizacji projektu w miesiącu listopadzie 2012 r. zostanie zorganizowana uroczysta kolacja, podczas której wręczone zostaną zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursów, warsztatów oraz zajęć w ramach PAL - dla 50 beneficjentów.


Udział w projekcie jest bezpłatny.


 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www