• baner6.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg

Kujawsko - Pomorska Teleopieka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie uczestniczy w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Koronowo). Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

plakat 11024_1

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.
Oferowane formy wsparcia:
• Usługa teleopieki (np. bransoletki);
• Usługa pomocy sąsiedzkiej;
• Wolontariat opiekuńczy.
Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 20 osób zamieszkujących na terenie gminy Koronowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:
• Osoby zamieszkujące na terenie gminy Koronowo;
• Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
• Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.


Więcej szczegółów

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www