• baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner6.jpg
  • baner5.jpg

Programy i projekty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie realizuje V edycję projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do 50 bezrobotnych beneficjentów tut. Ośrodka korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym przez realizację działań uwzględnionych w kontraktach socjalnych i umowach realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

I. KONTRAKTY SOCJALNE:

     1. Kursy zawodowe: w okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2012 r. - 31 osób


          1. Kurs magazyniera z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem i wózkami widłowymi.(20 os.)- 110h dla każdego
              uczestnika.

          2. Opiekunka osób starszych (4 os.) - 80h;

          3. Kurs obsługi wózków (2 os.) - 67h dla każdego uczestnika;

          4. Kurs stylizacji paznokci i przedłużania metodą akrylową (1os.) - 40h;

          5. Kurs Florystka (1 os.) - 70h;

          6. Kurs: Pracownik finansowo-kadrowy z obsługą sekretariatu (1 os.) - 80h

          7. Kurs spawania metodą Mig i Mag (1 os.) - 216h;

          8.Kurs obsługi koparko-ładowarki (1os.) - 176h;

          9.Kurs komputerowy (31 os.) - 30h.


     2. Warsztaty terapeutyczne: w okresie czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r.- 40 osób


          1. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów:


              ● doradca zawodowy – w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz dla każdej grupy
                 w zakresie tematycznym: korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy,
                 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, scenki symulacyjne.

              ● pedagog - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz dla każdej grupy w zakresie
                 tematycznym: Poznajmy się. Zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne po roku 1989. Potrzeba rozwoju
                 i edukacji. Gospodarowanie budżetem domowym. Uzależnienia.

              ● psycholog - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz dla każdej grupy trening
                 umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tematycznym: umiejętności z zakresu komunikacji
                 interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych, wzmacnianie samooceny i poczucia
                 własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, zajęcia dotyczące budowania celów życiowych.

              ● radca prawny - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz. dla każdej grupy
                 w zakresie tematycznym: podstawy prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podstawy prawa pracy.
                 Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika.

              ● wizażysta - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz. dla każdej grupy
                 w zakresie tematycznym: Wizerunek zewnętrzny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i pracy. Zasady higieny,
                 doboru stroju i makijażu do okoliczności.

              ● pielęgniarkę - w miesiącach czerwiec, lipiec, październik i listopad 2012r. po 2 godz każdej grupy
                 w zakresie tematycznym: Kurs pierwszej pomocy, zasady zdrowego stylu życia.


              Przeprowadzenie raz w miesiącu przez 1 godz dla każdej grupy indywidualnego doradztwa
              z psychologiem, doradcą zawodowym
i radcą prawnym.

    
     3. Wsparcie asystenta rodziny: w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2012 r.
         - 8 rodzin
.

       
        Objęcie wsparciem przez asystenta rodziny 8 rodzin w miejscu zamieszkania w zakresie poprawy sytuacji rodziny
        w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


        Wsparcie asystenta rodziny odbywać się będzie w czasie uzależnionym od indywidualnych potrzeb rodzin.

    
     4. Sfinansowanie podwyższenia wykształcenia: w okresie wrzesień, październik, listopad 2012 r.,
         co drugi tydzień sobota i niedziela – 1 osoba


     5. Integracyjny wyjazd do kina - działanie o charakterze środowiskowym: termin wyjazdu: wrzesień 2012 r.
         - 40 osób


     6. Integracyjna wycieczka do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym: termin wyjazdu:
         sierpień 2012 r. - 40 osób

II. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ:

     1. Klub Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej: 4 godziny przez 20 tygodni
        w okresie: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2012r. Raz w miesiącu spotkanie dla

        10 beneficjentów PAL wraz z otoczeniem ( 3 osoby z otoczenia każdego beneficjenta) – 10 osób


          1. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów:

     
              ● pedagoga - w zakresie tematycznym: Poznajmy się. Zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne
                 po roku 1989. Potrzeba rozwoju i edukacji. Gospodarowanie budżetem domowym. Uzależnienia.

              ● psychologa - trening umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tematycznym: umiejętności
                 z zakresu komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych, wzmacnianie
                 samooceny i poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, zajęcia dotyczące budowania
                 celów życiowych.

              ● wizażystę - w zakresie tematycznym: Wizerunek zewnętrzny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i pracy.
                 Zasady higieny, doboru stroju i makijażu do okoliczności.

              ● pielęgniarkę - w zakresie tematycznym: Kurs pierwszej pomocy, zasady zdrowego stylu życia.

              ● doradcę zawodowego - w zakresie tematycznym: korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia, sposoby
                 poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, scenki
                 symulacyjne.


        Przeprowadzenie w ramach PAL dla 2 osób przez psychologa terapii psychospołecznej w zakresie terapii
        wspierających rozwój psychospołeczny człowieka, podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie
        zachowań dysfunkcyjnych uczestników projektu w ilości 15 godzin.


     2 .Integracyjny festyn rodzinny - działanie o charakterze środowiskowym – termin festynu sierpień 2012 r.
        10 osób + otoczenie.


        Zorganizowanie integracyjnego festynu rodzinnego dla 100 os w miejscowości Glinki.

    
     3. Integracyjny wyjazd do kina - działanie o charakterze środowiskowym - termin wyjazdu: wrzesień 2012 r.
        - 10 osób + otoczenie (3 osoby z otoczenia każdego beneficjenta PAL).


     4. Integracyjna wycieczka do Trójmiasta - działanie o charakterze środowiskowym - termin wyjazdu:
        sierpień 2012 r - 10 osób + otoczenie (3 osoby z otoczenia każdego beneficjenta PAL).


        W miesiącach: sierpień i listopad 2012 r. beneficjenci projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłku
        celowego.
 

        Na zakończenie realizacji projektu w miesiącu listopadzie 2012 r. zostanie zorganizowana uroczysta kolacja,
        podczas której wręczone zostaną zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursów, warsztatów oraz zajęć
        w ramach PAL - dla 50 beneficjentów.


        Udział w projekcie jest bezpłatny.


 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www