• baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
Programy i projekty

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informacja w sprawie naboru wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że wniosek Gminy Koronowo na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany do wsparcia finansowego na realizację usług asystenta dla 18 osób.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osoby niepełnosprawne, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Więcej…
 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022


Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że wniosek Gminy Koronowo na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany do wsparcia finansowego na realizację usług asystenta dla 20 osób.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Więcej…
 

Kujawsko - Pomorska Teleopieka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie uczestniczy w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Koronowo). Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Więcej…
 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021


Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że Gmina Koronowo złożyła wniosek o dotację na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego dla 15 osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym dzieci w wieku do 16 r.ż.

Więcej…
 

Nadzieja na lepsze jutro - informacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie realizuje V edycję projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do 50 bezrobotnych beneficjentów tut. Ośrodka korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym przez realizację działań uwzględnionych w kontraktach socjalnych i umowach realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Więcej…
 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www