• baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner6.jpg

Piecza zastępcza

Od dnia 01 stycznia 2012r weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r ( Dz.U Nr 149 poz. 887 z późn. zm. ).

Uchwałą nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012r Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie został wyznaczony jako podmiot właściwy do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, o których mowa w powyższej ustawie.

Zadania własne gminy:

     - diagnoza sytuacji w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną na poziomie lokalnym

       Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu
       funkcji opiekuńczo –  wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy

     - opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny

     - tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny

     - tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodzina

       przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

      
       przez:

      
          ● zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do
             specjalistycznego poradnictwa, 

          ● organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

          ● prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci


       - finansowanie:


          ● kosztów szkoleń dla rodzin wspierających

          ● podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny

          ● kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.


       - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo
          – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

         10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

         30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

         50% w trzecim roku pobytu dziecka i następnych latach

 
     - sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich
       właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,


          ● prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
             w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,

          ● przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu ponoszenia
             opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców za okres dłuższy niż 12-m-cy.


Od dnia 01 marca 2012r został zatrudniony w MGOPS w Koronowie asystent rodziny w ramach umowy o pracę w zadaniowym systemie pracy. Asystent rodziny może mieć pod swoją opieką 20 rodzin z miasta i gminy Koronowo niewydolnych wychowawczo i zagrożonych umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www