• baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
  • baner5.jpg
ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektora MGOPS nr OA.021.03.2021

poniedziałek, 19 kwietnia 2021 12:35

ZARZĄDZENIE OA.021.03.2021
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie
z dnia 19.04.2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj. ze zm.)


zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalam dzień 07 maja 2021 r. (piątek) dniem dodatkowo wolnym od pracy bez odpracowania w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę 01 maja 2021 r., w dniu ustawowo wolnym od pracy.


§ 2


O dniu 07 maja 2021 r. dodatkowo wolnym od pracy pracownicy MGOPS zostaną poinformowani osobiście, natomiast klientom Ośrodka niniejsza informacja zostanie podana do wiadomości poprzez:

- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS w Koronowie przy ulicy Pomianowskiego 1

- opublikowanie na stronie www.mgops.koronowo.pl

- opublikowanie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfZarządzenie - skan40.35 KB

pdfZarządzenie - tekst dostępny63.21 KB

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

czwartek, 25 marca 2021 07:07

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021


Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że Gmina Koronowo złożyła wniosek o dotację na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego dla 15 osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym dzieci w wieku do 16 r.ż.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Usługi Asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

Więcej…
 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

poniedziałek, 01 lutego 2021 10:44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że do dnia 31 marca 2021 r. można składać wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
3) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Więcej…
 

Świadczenia Wychowawcze 500+ na rok 2021

poniedziałek, 11 stycznia 2021 07:33

UWAGA!


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www