• baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
ogłoszenia

Pomoc pogorzelcom - Tuszyny

sobota, 31 lipca 2021 06:29

Na prośbę pogorzelców z ul. Tuszyny udostępniamy informację o zbiórce:

Portal Pomagam.pl

numer konta

 

Świadczenia Rodzinne 2021 - 2022

czwartek, 01 lipca 2021 10:52

UWAGA !!!

Wnioski o świadczenie Dobry Start (300+) od 01 lipca 2021r. należy składać w ZUS.

Wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy można pobierać i składać od 02 sierpnia 2021 r.

Wnioski o fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy można pobierać i składać od 02 sierpnia 2021 r.

WSZYSTKIE WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ MOGĄ BYĆ SKŁADANE OD 1 LIPCA 2021 r.

 

Kujawsko - Pomorska Teleopieka

środa, 16 czerwca 2021 05:52

plakat 11024_1
plakat 21024_1

Informujemy, że od dnia 15.06.2021r. do 30.06.2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie rozpoczyna rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Koronowo). Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.
Oferowane formy wsparcia:
• Usługa teleopieki (np. bransoletki);
• Usługa pomocy sąsiedzkiej;
• Wolontariat opiekuńczy.
Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 20 osób zamieszkujących na terenie gminy Koronowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:
• Osoby zamieszkujące na terenie gminy Koronowo;
• Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
• Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.


Więcej szczegółów

 

Zarządzenie Dyrektora MGOPS nr OA.021.03.2021

poniedziałek, 19 kwietnia 2021 12:35

ZARZĄDZENIE OA.021.03.2021
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie
z dnia 19.04.2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj. ze zm.)


zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalam dzień 07 maja 2021 r. (piątek) dniem dodatkowo wolnym od pracy bez odpracowania w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę 01 maja 2021 r., w dniu ustawowo wolnym od pracy.


§ 2


O dniu 07 maja 2021 r. dodatkowo wolnym od pracy pracownicy MGOPS zostaną poinformowani osobiście, natomiast klientom Ośrodka niniejsza informacja zostanie podana do wiadomości poprzez:

- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS w Koronowie przy ulicy Pomianowskiego 1

- opublikowanie na stronie www.mgops.koronowo.pl

- opublikowanie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfZarządzenie - skan40.35 KB

pdfZarządzenie - tekst dostępny63.21 KB

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www