• baner5.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner2.jpg

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)


Szanowni Klienci!


Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi
Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w
konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych, które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady
przetwarzania danych osobowych, obowiązujące również nas jako Administratora Danych
Osobowych naszych Klientów.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Koronowie.
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
1. Miejsko-Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Koronowie, ul Pomianowskiego1, 86-010
Koronowo, którego reprezentuje Dyrektor Ośrodka.
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefon 52 567-31-10
2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
Piotr Kirstein u Pomianowskiego1,86-010 Koronowo,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel 52 567-31-15
Państwa dane są przetwarzane w celach zawartych w ustawach szczególnych i na zasadach
określonych przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami
zawartymi we wnioskach lub oświadczeniach, a także nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z
tymi celami.
Dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do: weryfikacji Państwa uprawnień do
świadczeń pieniężnych, rzeczowych i świadczonych usług. Ponadto, Państwa dane osobowe są
przetwarzane przez Ośrodek w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa
oraz planowania budżetu na konkretne świadczenia i zadania.
Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe realizując wyżej wskazane
cele, a także przekazuje je wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, z którymi współpracuje. Podmioty te przetwarzają Państwa dane
osobowe w Państwa imieniu. Transfer danych do państwa trzeciego, nie będzie dokonywany .
Informujemy Państwa o prawie do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą,
• ich sprostowania (poprawiania);
• uzupełniania niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
• ograniczenia przetwarzania;cofnięcia zgody, na której się opiera przetwarzanie danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest możliwe, jeśli nie ma
innej uzasadnionej podstawy prawnej przetwarzania;
• przenoszenia danych do innego Administratora;
• jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z
prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się
o świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Osoba ubiegająca się o
świadczenia jest zobowiązana do ich podania, a niepodanie wymaganych prawem danych
skutkować może odmową pomocy.
Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych w czasie
określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie dokłada
wszelkich starań, aby skutecznie chronić Państwa dane osobowe.
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie
Dariusz Karwat

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www