• baner2.jpg
 • baner6.jpg
 • baner5.jpg
 • baner3.jpg
 • baner1.jpg
 • baner4.jpg

Fundusz alimentacyjny

 1. Akty Prawne

  ● Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)
  ● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 395, z późn. zm.)
  ● Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229, z późn. zm.)

 2. Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?
  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 18.

  Okres świadczeniowy

  Prawo do świadczeń z funduszu ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (z pełną dokumentacją) do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego tj. od 1 października
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

  Uwaga!
  Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 sierpnia b.r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów:
  ● od 1 do 31 sierpnia b. r. - świadczenia przysługujące za październik wypłacone zostaną do 30 października b.r
  ● od 1 września do 31 października - świadczenia przysługujące za październik wypłacone zostaną do 30 listopada b.r.
   
  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie gminy Koronowo.

  Do wniosku  należy dołączyć:
  1. odpis wyroku lub ugody z klauzulą wykonalności, potwierdzający zasądzone alimenty
  2. zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów za ostatnie 2 miesiące, poprzedzające złożenie wniosku
  3. zaświadczenie komornika o wysokości otrzymanych alimentów w 2015 r.
  4. oświadczenie (druk we wniosku) lub zaświadczenie o dochodach innych niż podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym każdego  pełnoletniego członka rodziny
  5. oświadczenie o dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym każdego  pełnoletniego członka rodziny (druk we wniosku - jeśli  nie było takiego dochodu wpisać nie dotyczy)
  6. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej o kontynuowaniu nauki
  7. upoważnienie przez pełnoletnie dziecko dla rodzica do złożenia wniosku i pobierania świadczeń z FA
  8. w przypadku utraty lub uzyskania dochodów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, umowę o pracę, pit 11 za 2015 r., zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto za drugi miesiąc od podjęcia zatrudnienia, jeśli było podjęte zatrudnienie w 2016 r.
  9. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  10. nakaz płatniczy za 2015 r. (ROLNICY)
  11. informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (dotyczy osób gdzie egzekucje prowadzi Sąd Okręgowy)
  12. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
  13. inny dokument, jeśli jest wymagany w sprawie. 3. Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu.
  Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015 lub po tym roku  uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu.
   Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
  a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
  b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 4. Komu przysługuja świadczenia z fundusuz aliemntacyjnego?

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
  do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.
  do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

  Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.   
  W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.

  Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

  Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
      - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
      - zawarła związek małżeński.

  W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo  innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i/lub z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, są obowiązani do każdorazowego, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia.
  Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.
   
  Ponadto zgodnie za art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016 poz 23 ze zm.) Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www