• baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg

Fundusz alimentacyjny

1. Akty Prawne


• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 395, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 poz 1467)


2. Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 12 i 23.
Okres świadczeniowy
Prawo do świadczeń z funduszu ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (z pełną dokumentacją) do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego tj. od 1 października
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Uwaga!
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie gminy Koronowo.

Do wniosku należy dołączyć:
1. odpis wyroku lub ugody z klauzulą wykonalności, potwierdzający zasądzone alimenty
2. zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów za ostatnie 2 miesiące, poprzedzające złożenie wniosku
3. zaświadczenie komornika o wysokości otrzymanych alimentów w 2019 r.
4. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach innych niż podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym każdego pełnoletniego członka rodziny
5. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej o kontynuowaniu nauki
6. upoważnienie przez pełnoletnie dziecko dla rodzica do złożenia wniosku i pobierania świadczeń z FA
7. w przypadku utraty lub uzyskania dochodów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, umowę o pracę, pit 11 za 2019 r., zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto za drugi miesiąc od podjęcia zatrudnienia, jeśli było podjęte zatrudnienie w 2020 r.
8. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
9. nakaz płatniczy za 2019 r. (ROLNICY)
10. informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (dotyczy osób gdzie egzekucje prowadzi Sąd Okręgowy)
11. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
12. inny dokument, jeśli jest wymagany w sprawie.


3. Utrata i uzyskanie dochodu


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2019 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu.
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2019 lub po tym roku uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu.


Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
a. zakończeniem urlopu wychowawczego,
b. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.


4. Komu przysługują świadczenia z funduszu aliemntacyjnego?


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.
do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.
Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł (obowiązuje od 1.10.2020 r.)

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium dochodowego (900 zł), o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Zgodnie z ustawą, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (ta kwota się nie zmieniła).

Działanie zasady „złotówka za złotówkę” można zilustrować przykładem. Np. jeżeli osoba ma zasądzone alimenty w wysokości 700 zł miesięcznie, a dochód w jej rodzinie wynosi 1170 zł na osobę to zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” będzie przysługiwało świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 230 zł. Przy wysokości alimentów 700 zł maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego to 500 zł. Kwota świadczenia to różnica pomiędzy świadczenia przysługującego danej osobie – 500 zł a kwotą o jaką został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (1170 zł – 900 zł = 270 zł). Czyli 500 zł – 270 zł = 230 zł i w takiej wysokości zostanie wypłacone świadczenie.
Nowe przepisy wskazują także, że w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, jest niższa niż 100 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie będzie przysługiwać.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
• zawarła związek małżeński.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i/lub z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, są obowiązani do każdorazowego, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia.
Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

Ponadto zgodnie za art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2020 poz 256 ze zm.) Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www