• baner5.jpg
  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg

Dodatki mieszkaniowe

Akty prawne

Ustwa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkch mieszkaniowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych


Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. najemcom oraz podnajemcom loklai mieszkalnych,
  2. osobom mieszkającym w lokalch mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom mieszkającym w lokalch mieszkalnych znjdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom smodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmownego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związne z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im loakl zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekrcza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku


DOCHODY

(Obowiązujące od 1 marca 2020 r.)

Różnica między wydatkmi, odpowiednim procentem miesięcznego dochodu stanowi wysokość dodatku mieszkaniowego.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (pomoc o charakterze socjalnym lub motywacyjnym wypłacana na podstawie ustawy o systemie oświaty), dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1851 ze zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się osoba zalegająca z opłatami za użytkowanie mieszkania, jeżeli zadłużenie to powstało w okresie, gdy nie był pobierany dodatek. Zadłużenie to nie może jednak wzrastać w przypadku otrzymania dodatku. Obowiązkowo należy wówczas wnosić opłaty bieżące do pełnej wysokości.Gospodarstwo wieloosobowe

1. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę wynosi do 1.200 zł to od wydatków odejmuje się:
a) 10% miesięcznego dochodu (gospodarstwo liczy 5 osób i więcej)
b) 12% miesięcznego dochodu (gospodarstwo liczy 2 – 4 osób).


2. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę jest równy i ponad 1.200,00 zł to od wydatków odejmuje się:
a) 12% miesięcznego dochodu (gospodarstwo liczy 5 osób i więcej)
b) 15% miesięcznego dochodu (gospodarstwo liczy 2 – 4 osób).


3. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę wynosi ponad 1.500,00 zł (125% najniższej emerytury) to od wydatków odejmuje się:
a) 12% miesięcznego dochodu (gospodarstwo liczy 5 osób i więcej)
b) 15% miesięcznego dochodu (gospodarstwo liczy 2 – 4 osób), a różnicę między miesięcznym dochodem a kwotą 1.500,00 zł odejmuje się od wyliczonego dodatku mieszkaniowego.

Gospodarstwo jednoosobowe


1. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę wynosi do 1.800,00 zł (150% najniższej emerytury) to od wydatków odejmuje się 15% miesięcznego dochodu.


2. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę jest równy i ponad 1.800,00 zł to od wydatków odejmuje się 20% miesięcznego dochodu.


3. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę wynosi ponad 2.100,00 zł (175% najniższej emerytury) to od wydatków odejmuje się 20% miesięcznego dochodu, a różnicę między miesięcznym dochodem a kwotą 2.100,00 zł odejmuje się od wyliczonego dodatku mieszkaniowego.


Wszystkie dochody podaje się za trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek. Dokumenty o dochodach należy przedłożyć za trzy miesiące zgodnie z poniższą tabelką !!!


Miesiąc,
w którym składany jest wniosek:

Dokumenty o dochodach za miesiące:
styczeń październik, listopad, grudzień
luty listopad, grudzień, styczeń
marzec grudzień, styczeń, luty
kwiecień styczeń, luty, marzec
maj luty, marzec, kwiecień
czerwiec marzec, kwiecień, maj
lipiec kwiecień, maj, czerwiec
sierpień maj, czerwiec, lipiec
wrzesień czerwiec, lipiec, sierpień
październik lipiec, sierpień, wrzesień
listopad sierpień, wrzesień, październik
grudzień wrzesień, październik, listopad


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU

Liczba mieszkających osób Powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie

powierzchni normatywnej

1 35,00m2 45,50m2
2 40,00m2 52,00m2
3 45,00m2 58,50m2
4 55,00m2 71,50m2
5 65,00m2 84,50m2
6 70,00m2 91,00m2
7 75,00m2 97,50m2
8 80,00m2 104,00m2
9 85,00m2 110,50m2
10 90,00m2 117,00m2

Wymagane dokumenty


Niezbędne dokumenty do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego


1. Akt notarialny (dotyczy to mieszkań wykupionych na własność).
2. Ksero umowy najmu w przypadku, gdy lokal jest własnością innej osoby.
3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie dot. stanu technicznego oraz powierzchni użytkowej domu z wyszczególnieniem powierzchni pokoi i kuchni – druk do pobrania u pracownika MGOPS ds. dodatków mieszkaniowych.
4. Rachunki za miesiąc, w którym składany jest wniosek: czynsz, fundusz remontowy, zimna i ciepła woda, nieczystości stałe (deklaracja lub dowód wpłaty), nieczystości płynne, centralne ogrzewanie, prąd (nie wlicza się do wydatków, ale jest potrzebny w celu obliczenia ceny kilowata).
5. Wniosek musi być podpisany przez zarządcę (właściciela) lokalu w punkcie – „Potwierdza zarządca domu”.
6. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez pracownika socjalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie (pokoje 3 – 7 parter).
7. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez Wydział Świadczeń (pokój 18 lub 23) – nie dotyczy, jeśli w gospodarstwie domowym brak jest osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych lub pobierany jest tylko zasiłek pielęgnacyjny.

8. Wnioskodawcom, którym powiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju winni przedłożyć:
a) Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 23.11.2004 r. - kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia osoby niepełnosprawnej wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
b) Orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 23.11.2004 r. – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wydane wyłącznie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

9. Jeżeli dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia nie przebywa stale u rodziców to jego miejsce zamieszkania określa sąd (art. 26 § 2 Kodeksu Cywilnego) i w takim przypadku niezbędne jest dołączenie do wniosku kopii wyroku lub postanowienia sądu.
10. Zaświadczenia z miejsca zatrudnienia oraz odbywania praktyk o wysokości otrzymanego dochodu.
11. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe o wysokości dochodu.
12. W przypadku pobierania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego należy przedłożyć odcinki lub decyzję ustalającą wysokość świadczenia bądź zaświadczenie z ZUS lub KRUS, gdy brak odcinków i decyzji.
13. Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych winna przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
14. Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy winna przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.
15. W przypadku zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego należy przedłożyć odcinek lub kopię PIT z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym.
16. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego należy przedłożyć odcinki (zaświadczenie), gdy zasiłek wypłaca ZUS lub zaświadczenie z zakładu pracy, gdy zasiłek wypłaca zakład pracy.
17. Osoby pobierające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych winny przedłożyć decyzję ustalającą wysokość świadczenia.
18. Osoby pobierające alimenty winny przedłożyć odcinki bądź wyrok sądu – gdy są alimenty zasądzone, a gdy są przekazywane dobrowolnie należy przedłożyć odcinki (gdy są przekazywane pocztą) bądź złożyć oświadczenie o ich wysokości.
19. W przypadku rozliczeń za wodę i centralne ogrzewanie należy przedłożyć do wglądu pismo otrzymane od administratora.
20. W przypadku, gdy mieszkają dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłaconego stypendium bądź o braku stypendium.
21. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego należy przedłożyć decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego za bieżący rok.
22. W przypadku podejmowania prac dorywczych należy złożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego z tego tytułu dochodu bądź o braku pracy dorywczej.

Druki zaświadczeń o dochodach i wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 11 (I piętro).

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www