• baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner3.jpg
Aktualności

Prace społecznie użyteczne

piątek, 25 stycznia 2013 12:31

Miejsko-Gminny OśrodWP 000705ek Pomocy Społecznej w Koronowie od 1 lutego do 30 listopada 2013 r., dzięki zawartemu porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy koordynować będzie prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Koronowo.

Do prac społecznie użytecznych uprawnione są osoby bezrobotne, korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Każda z osób wykonywać będzie drobne prace porządkowe w wymiarze 32 godzin miesięcznie, za które otrzyma świadczenie pieniężne.

Prace społecznie użyteczne wykonywane będą w

1. Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

2. Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie

3. Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie

4. Urzędzie Miejskim w Koronowie

5. Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej

6. Przedszkolu Samorządowym w Koronowie

7. Szkołach Podstawowych w: Sitowcu, Buszkowie, nr 2 w Koronowie, Witoldowie

8. Gimnazjum nr 1 w Koronowie

9. Zespole Szkół we Wtelnie

10. Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim

11. Zespole Szkół w Mąkowarsku

11. MKS Spartan

 

Nabór do udziału w projekcie

środa, 23 stycznia 2013 10:36

Miejsko-GminnIMG 1303y Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie prowadzi nabór do udziału w projekcie systemowym „Nadzieja na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W 2013 r. projekt skierowany jest do 51 bezrobotnych beneficjentów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja tego celu nastąpi przez wypełnienie działań uwzględnionych w kontraktach socjalnych i umowach realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

W ramach projektu „Nadzieja na lepsze jutro" M-GOPS w Koronowie zorganizuje:

1. Kursy zawodowe dla 32 osób dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjenta.

2. Warsztaty terapeutyczne dla 40 osób prowadzone przez: pedagoga, psychologa, doradcę zawodowego, radcę prawnego, wizażystę i pielęgniarkę.

3. Asystenta rodziny. Objęcie wsparciem przez asystenta rodziny 8 rodzin w miejscu zamieszkania w zakresie poprawy sytuacji rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie asystenta rodziny odbywać się będzie w czasie uzależnionym od indywidualnych potrzeb rodzin.

4. Klub Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla 10 mieszkańców Mąkowarska

5. Kontynuację podwyższenia wykształcenia na poziomie średnim dla 1 osoby

Ponadto M-GOPS w ramach projektu zorganizuje:

- Integracyjny festyn rodzinny dla mieszkańców Mąkowarska

- Integracyjny wyjazd do kina

- Integracyjną wycieczkę do Trójmiasta

Beneficjenci projektu otrzymają również wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.

Na zakończenie realizacji projektu w miesiącu listopadzie 2013 r. zostanie zorganizowana uroczystość wręczenia  zaświadczeń i certyfikatów ukończenia kursów, warsztatów oraz zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej - dla 51 beneficjentów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się w M-GOPS w Koronowie, sekretariat pok. Nr 14. do dnia 8.02.2013r.

 

Świadczenia po nowemu

piątek, 18 stycznia 2013 09:47

 

WP 000778Od 01.01.2013r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń opiekuńczych. Dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne zastąpiono dwoma odrębnymi świadczeniami tj. świadczeniem pielęgnacyjnymi i specjalnym zasiłkiem opiekuńczym.

Osoby dotychczas pobierające świadczenie pielęgnacyjne zachowają do niego prawo przez okres 6 miesięcy czyli do 30.06.2013r. Po upływie tego terminy wszystkie decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasną z mocy prawa.

Oznacza to, że od 01.07.2013r należy ponownie składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego a przyznanie tych świadczeń uzależnione będzie już od spełnienia warunków określonych w nowych przepisach.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie w wysokości 620,00zł miesięcznie.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie będą brane pod uwagę dochody rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje między innymi, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ( tj. urlop wychowawczy), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia

25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego uzależnione będzie od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie to będzie przysługiwać, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie w wysokości 520,00zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje między innymi jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ( tj, urlop wychowawczy), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

"Korona" dla dzieci

poniedziałek, 17 grudnia 2012 11:17

WP 000707Niecodzienna akcja została przeprowadzona podczas sobotniego meczu drugiej ligi szczypiornistów pomiędzy Koroną BS Koronowo, a Sokołem Gdańsk. Organizatorzy przeprowadzili świąteczną zbiórkę upominków dla najbardziej potrzebujących dzieci. W akcję włączyli się przybyli na ligowe spotkanie kibice, zawodnicy oraz działacze sportowi. Dzięki akcji udało się zebrać zabawki i słodycze. Dary w imieniu ofiarodawców na ręce dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie przekazał kierownik drużyny Korony Pan Piotr Świątkowski.

 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 6 z 8

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www