• baner4.jpg
 • baner6.jpg
 • baner1.jpg
 • baner2.jpg
 • baner5.jpg
 • baner3.jpg

Komunikat w sprawie dodatku osłonowego w Gminie Koronowo

wtorek, 04 stycznia 2022 11:25

Drodzy Mieszkańcy


W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o dodatku osłonowym informujemy, iż na terenie Gminy Koronowo obsługą powyższych dodatków będzie zajmował się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie - Wydział Świadczeń.

Zgodnie z podpisaną ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

 • 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
 • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
 • 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 02 grudnia 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Świadczeń - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie
- pok. 12 - 52-567-31-46
- pok. 23 - 52-567-31-37

Na podstawie art. 2 ust 16 ustawy o dodatku osłonowym - wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek do pobrania TUTAJAdres ePUAP do składania wniosków elektronicznie:

/2u7h6da4hy/SkrytkaESP

Prosimy o sprawdzenie podczas wysyłki czy adres jest prawidłowy.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www